VERTROUWELIJKHEIDSBELEID

Update 12 september 2019

 

1. Delen en Voorwerp

PI DISTRIBUTION BVBA (hierna ‘ZOLI99.COM’ of de ‘Verwerkingsverantwoordelijke’)

6 rue de la terre à briques - 7522 Marquain, België

KBO/BTW: BE0501866419

E-mail: [email protected]

ZOLI99.COM stelt dit Vertrouwelijkheidsbeleid op, dat tot doel heeft de Gebruikers van de website die gehost wordt op het volgende adres: www.zoli99.com (hierna de ‘Site‘), in alle transparantie te informeren over de manier waarop ZOLI99.COM persoonsgegevens verzamelt en verwerkt.

 

De term ‘Gebruiker‘ verwijst naar elke gebruiker, d.w.z. elke natuurlijke of rechtspersoon, die de Site bezoekt of er anderszins mee interageert.

 

Daartoe stelt ZOLI99.COM alle technische, juridische en organisatorische middelen en doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens van de Gebruikers vast. ZOLI99.COM verbindt zich ertoe om alle nodige maatregelen te nemen om te verzekeren dat de verwerking van persoonsgegevens gebeurt in overeenstemming met de wet van 30 juli 2018 betreffende de bescherming van natuurlijke personen met betrekking tot de verwerking van persoonsgegevens (hierna ‘de Wet‘) en de Europese Verordening van 26 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens (hierna de ‘Verordening‘).

 

ZOLI99.COM is vrij om elke natuurlijke of rechtspersoon te kiezen die de persoonsgegevens van de gebruikers op zijn verzoek en voor zijn rekening verwerkt (hierna de ‘Verwerker‘). In voorkomend geval verbindt ZOLI99.COM zich ertoe een Verwerker te selecteren die voldoende garanties biedt met betrekking tot de technische en organisatorische beveiligingsmaatregelen van de verwerking van persoonsgegevens, in het licht van de Wet en de Verordening.

 

 

 

2. Verwerking van persoonsgegevens

Het gebruik van de Site kan met zich brengen dat de Gebruikers persoonsgegevens meedelen. De verwerking van die gegevens door ZOLI99.COM, in zijn hoedanigheid van Verwerkingsverantwoordelijke, of door dienstverleners die handelen in naam en voor rekening van ZOLI99.COM, zal in overeenstemming zijn met de Wet en de Verordening.

De persoonsgegevens worden door ZOLI99.COM verwerkt overeenkomstig de hieronder vermelde doeleinden, via: ZOLI99.COM kan gegevens verzamelen wanneer u:

- op onze website surft;

- zich op onze website registreert;

- zich op onze website of in de winkel registreert om onze nieuwsbrieven en commerciële communicatie te ontvangen;

2

- uw bestelling plaatst op onze website of in de winkel of bij onze online verkoopadviseurs;

- deelneemt aan een wedstrijd op onze website of op een partnersite;

- content publiceert op een van onze sociale media of ermee instemt dat we content die u online hebt gezet, hergebruiken.

 

3. Doel van de verwerking van persoonsgegevens

Overeenkomstig artikel 13 van de Verordening delen we u als Gebruiker de doeleinden van de verwerking van persoonsgegevens mee. Die doeleinden zijn de volgende:

Het verzamelen van uw persoonsgegevens is noodzakelijk voor ZOLI99.COM om:

- u de mogelijkheid te bieden om een persoonlijke ruimte aan te maken op de website ;

- uw vragen te beantwoorden;

- een commerciële relatie te starten en te onderhouden, met inbegrip van de verwerking en opvolging van uw bestelling, levering en facturatie, de naverkoopdienst en de uitvoering van tevredenheidsenquêtes;

- onbetaalde bedragen en geschillen te beheren;

- fraude te bestrijden;

- de presentatie van onze site aan te passen aan uw toestel (mobiel, computer of tablet).

Onder voorbehoud van uw toestemming stellen deze gegevens ons ook in staat om:

- u al dan niet gerichte commerciële communicatie te sturen;

- de aanbiedingen/producten te personaliseren die u zouden kunnen interesseren op basis van uw aankoopgeschiedenis;

- uw voorkeurswinkel te bepalen om u op de hoogte te houden van nieuwigheden en evenementen in die winkel;

- commerciële statistieken op te stellen of de prestaties van de gebruikte communicatie te meten;

- analyses en marketingtools uit te voeren (bv. scores, segmentering enz.);

- wedstrijden, enquêtes enz. waaraan u deelneemt, te beheren; en

- reacties en inhoud op sociale netwerken online te plaatsen.

 

4. Persoonsgegevens die kunnen worden verwerkt

De Gebruiker stemt ermee in dat ZOLI99.COM de volgende persoonsgegevens verzamelt en verwerkt volgens de modaliteiten en principes, beschreven in dit Privacybeleid:

Pi Distribution bvba, als verwerkingsverantwoordelijke, kan de volgende gegevens geheel of gedeeltelijk verwerken:

- Naam (en geboortenaam)

- Voornaam

- Geboortedatum

- Telefoonnummer

- E-mailadres

- Postadres

- Gebruikersnaam en wachtwoord

 

 

 

3

- Informatie over aankopen en bestellingen en over de toepassing van de garantie

- Elektronische identificatiegegevens, beschikbaar op of vanaf uw computer (bv. cookies of IP-adressen)

- Activiteitengegevens op de website www.zoli99.com (type bezochte pagina’s, datum van bezoek of acties uitgevoerd op de website, zoals het plaatsen van een artikel in het mandje)

We verzamelen en gebruiken uw persoonsgegevens om uw informatieaanvragen en bestellingen te verwerken, u kwaliteitsdiensten te verlenen en uw toegang tot onze producten en diensten te vereenvoudigen.

 

5. Toestemming

Door de Site te bezoeken en te gebruiken, verklaart de Gebruiker op vrije, specifieke, geïnformeerde en eenduidige wijze kennis te hebben genomen van en akkoord te gaan met de verwerking van de hem betreffende persoonsgegevens. Deze overeenkomst heeft betrekking op de inhoud van dit Privacybeleid.

De toestemming wordt gegeven door de positieve handeling waarmee de gebruiker het vakje voor het Privacybeleid in hypertext heeft aangevinkt. Deze toestemming is een noodzakelijke voorwaarde om bepaalde handelingen op de Site uit te voeren of om de Gebruiker in staat te stellen een contractuele relatie aan te gaan met ZOLI99.COM. Voor elke overeenkomst tussen ZOLI99.COM en een Gebruiker met betrekking tot de op de Site aangeboden diensten en goederen is de aanvaarding van het Privacybeleid door de Gebruiker vereist.

De Gebruiker stemt ermee in dat de Verwerkingsverantwoordelijke zijn persoonsgegevens die hij op de Site of ter gelegenheid van de door ZOLI99.COM aangeboden diensten verstrekt, voor de hierboven vermelde doeleinden verwerkt en verzamelt overeenkomstig de modaliteiten en principes van dit Privacybeleid.

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht zijn toestemming in te trekken. De intrekking van de toestemming brengt de rechtmatigheid van de verwerking op basis van de voorafgaande toestemming niet in het gedrang.

 

6. Bewaartermijn van de persoonsgegevens van de Gebruikers

Overeenkomstig artikel 13 §2 van de Verordening en de Wet bewaart de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens slechts gedurende de tijd die redelijkerwijze nodig is om de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt, te kunnen verwezenlijken.

Die duur is in ieder geval korter dan 365 dagen

 

7. Ontvangers van de gegevens en bekendmaking aan derden

Persoonsgegevens kunnen worden doorgegeven aan bedienden, medewerkers, onderaannemers of leveranciers van ZOLI99.COM die waarborgen bieden voor de veiligheid van de juiste gegevens en die met ZOLI99.COM samenwerken in het kader van de verhandeling van producten of de levering van diensten. Ze handelen onder rechtstreeks gezag van ZOLI99.COM en zijn met name verantwoordelijk voor het verzamelen, verwerken of uitbesteden van die gegevens.

In alle gevallen respecteren de ontvangers van de gegevens en degenen aan wie die gegevens worden vrijgegeven de inhoud van dit Privacybeleid. ZOLI99.COM verzekert dat ze die gegevens discreet, veilig en uitsluitend voor de beoogde doeleinden zullen verwerken.

Indien de gegevens aan derden zouden worden meegedeeld voor direct marketing of prospectie, zal de Gebruiker daarvan vooraf op de hoogte worden gebracht zodat hij zijn toestemming kan geven voor het gebruik van die persoonsgegevens.

4

8. Data Protection Officer (DPO)

De volgende persoon wordt benoemd tot Functionaris voor gegevensbescherming of Data Protection Officer (hierna ‘DPO’): _________

De taak van de DPO is erop toe te zien dat de nationale en supranationale bepalingen inzake de verzameling en verwerking van persoonsgegevens correct worden toegepast.

De DPO is bereikbaar op het volgende adres:

 

9. Rechten van de Gebruikers

De Gebruiker kan zijn rechten te allen tijde uitoefenen door een e-mail te sturen naar [email protected] of een brief per post, samen met een kopie van zijn identiteitskaart, naar 6 rue de la terre à briques - 7522 Marquain, België

a. Recht van inzage

Overeenkomstig artikel 15 van de Verordening garandeert ZOLI99.COM aan de Gebruiker het recht van inzage van zijn persoonsgegevens. De Gebruiker heeft het recht van inzage van deze persoonsgegevens en de volgende informatie:

de verwerkingsdoeleinden;

de betrokken categorieën van persoonsgegevens;

de ontvangers of categorieën van ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden verstrekt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties;

indien mogelijk, de periode gedurende dewelke de persoonsgegevens naar verwachting zullen worden opgeslagen, of indien dat niet mogelijk is, de criteria om die termijn te bepalen;

het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming, met inbegrip van de in artikel 22 bedoelde profilering;

leden 1 en 4 van de Verordening, en ten minste in die gevallen, nuttige informatie over de onderliggende logica, alsmede het belang en de verwachte gevolgen van de verwerking voor de betrokkene;

Indien de Gebruiker om bijkomende kopieën verzoekt, kan de Verwerkingsverantwoordelijke op basis van de administratieve kosten een redelijke vergoeding aanrekenen.

Wanneer de Gebruiker zijn verzoek elektronisch indient (bv. via het e-mailadres) en niet om een andere regeling verzoekt, wordt de informatie in een gangbare elektronische vorm verstrekt.

De kopie van zijn gegevens zal uiterlijk binnen de maand na ontvangst van het verzoek aan de Gebruiker worden bezorgd.

 

b. Recht op rectificatie

ZOLI99.COM garandeert de gebruiker het recht op rectificatie en wissing van de persoonsgegevens.

5

Overeenkomstig artikel 16 van de Verordening kunnen onjuiste, onnauwkeurige of niet-relevante gegevens te allen tijde worden gecorrigeerd of gewist. De Gebruiker voert eerst zelf de nodige wijzigingen uit vanaf zijn gebruikersaccount/andere account, tenzij hij die niet zelfstandig kan uitvoeren. In dit geval kan hij ze aanvragen bij ZOLI99.COM.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke rectificatie van persoonsgegevens, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt.

c. Recht op gegevenswissing

De Gebruiker heeft het recht om zijn persoonsgegevens onverwijld te laten wissen in de gevallen opgesomd in artikel 17 van de Verordening.

Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de persoonsgegevens openbaar heeft gemaakt en overeenkomstig het vorige lid verplicht is ze te wissen, neemt de Verwerkingsverantwoordelijke, rekening houdend met de beschikbare technologie en de uitvoeringskosten, redelijke maatregelen, waaronder technische maatregelen, om de andere verwerkingsverantwoordelijken die de persoonsgegevens verwerken, ervan op de hoogte te stellen dat de betrokkene heeft verzocht om iedere koppeling naar, of kopie of reproductie van die persoonsgegevens te wissen.

De twee voorgaande leden zijn niet van toepassing voor zover verwerking nodig is:

voor het uitoefenen van het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie;

voor het nakomen van een in het Unierecht of het lidstatelijke recht neergelegde verwerkingsverplichting die op de verwerkingsverantwoordelijke rust, of voor het vervullen van een taak van algemeen belang of het uitoefenen van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend;

de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening deelt de Verwerkingsverantwoordelijke aan elke ontvanger aan wie de persoonsgegevens werden meegedeeld elke verwijdering van persoonsgegevens of elke beperking van de uitgevoerde verwerking mee, tenzij dergelijke mededeling onmogelijk blijkt of onevenredige inspanningen vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt.

d. Recht op beperking van de verwerking

De Gebruiker heeft het recht om de beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens te verkrijgen in de gevallen, opgesomd in artikel 19 van de Verordening.

Overeenkomstig artikel 19 van de Verordening stelt de Verwerkingsverantwoordelijke iedere ontvanger aan wie persoonsgegevens zijn verstrekt, in kennis van elke beperking van de uitgevoerde verwerking, tenzij dit onmogelijk blijkt of onevenredig veel inspanning vergt. De verwerkingsverantwoordelijke verstrekt de betrokkene informatie over deze ontvangers indien de betrokkene hierom verzoekt.

e. Recht op overdraagbaarheid van gegevens

6

Overeenkomstig artikel 20 van de Verordening heeft de Gebruiker het recht om de hem betreffende persoonsgegevens van ZOLI99.COM te verkrijgen in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm. De Gebruiker heeft het recht die gegevens aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen zonder daarbij te worden gehinderd door ZOLI99.COM in de gevallen waarin de Verordening voorziet.

Bij de uitoefening van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid uit hoofde van de vorige paragraaf heeft de Gebruiker het recht dat de persoonsgegevens, indien dit technisch mogelijk is, rechtstreeks van de ene verwerkingsverantwoordelijke naar de andere worden doorgezonden.

 

De uitoefening van het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan het recht op gegevenswissing. Dit recht geldt niet voor de verwerking die noodzakelijk is voor de vervulling van een taak van algemeen belang of van een taak in het kader van de uitoefening van het openbaar gezag dat aan de verwerkingsverantwoordelijke is verleend.

Het recht op gegevensoverdraagbaarheid doet geen afbreuk aan de rechten en vrijheden van derden.

f. Recht van bezwaar en geautomatiseerde individuele besluitvorming

De Gebruiker heeft te allen tijde het recht om vanwege met zijn specifieke situatie verband houdende redenen bezwaar te maken, met inbegrip van de automatisering van de gegevens door ZOLI99.COM.

Overeenkomstig artikel 21 van de Verordening zal ZOLI99.COM de verwerking van de persoonsgegevens staken, tenzij er dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking bestaan die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de Gebruiker, of die verband houden met de instelling, uitoefening of onderbouwing van een rechtsvordering.

Wanneer de persoonsgegevens ten behoeve van direct marketing worden verwerkt, heeft de Gebruiker te allen tijde het recht bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens voor dergelijke marketing, met inbegrip van profilering die betrekking heeft op direct marketing.

Wanneer de betrokkene bezwaar maakt tegen verwerking ten behoeve van direct marketing worden de persoonsgegevens niet meer voor deze doeleinden verwerkt.

g. Klachtenrecht

De Gebruiker heeft het recht om een klacht in te dienen over de verwerking van zijn persoonsgegevens door ZOLI99.COM bij de Gegevensbeschermingsautoriteit, bevoegd voor het Belgische grondgebied. Meer informatie is te vinden op:

https://www.gegevensbeschermingsautoriteit.be.

Klachten worden ingediend op de volgende adressen:

Gegevensbeschermingsautoriteit

Drukpersstraat 35, 1000 Brussel

Tel.: 0032 69 81 09 99

E-mail: [email protected]

 

De Gebruiker kan ook een klacht indienen bij de rechtbank van eerste aanleg van zijn woonplaats.

 

10. Cookies

7

De Website gebruikt cookies om de Gebruikers van de Website te onderscheiden. Dat maakt het mogelijk de Gebruikers een betere surfervaring te bieden en de Site en zijn inhoud te verbeteren. De doelstellingen en modaliteiten van de cookies zijn opgenomen in dit artikel.

a. Algemene beginselen

Een cookie is een bestand dat tijdelijk of permanent op de harde schijf van de Gebruiker wordt geplaatst tijdens de raadpleging van de Website met het oog op een latere verbinding. Dankzij cookies herkent de server de computer van de gebruiker.

Cookies kunnen ook worden geïnstalleerd door derden met wie ZOLI99.COM samenwerkt.

Sommige cookies die door ZOLI99.COM worden gebruikt, zijn noodzakelijk voor de goede werking van de Website, andere dienen om de gebruikerservaring te verbeteren.

De Gebruiker kan de cookies personaliseren of uitschakelen door zijn browser in te stellen.

Door gebruik te maken van de Website verklaart de Gebruiker zich uitdrukkelijk akkoord met het beheer van cookies zoals beschreven in dit artikel.

b. Type cookies en nagestreefde doeleinden

ZOLI99.COM gebruikt verschillende soorten cookies op de website:

Technische cookies: ze zijn noodzakelijk voor de exploitatie van de Website, maken de communicatie van de ingevoerde gegevens mogelijk en zijn bedoeld om het surfen van de gebruikers te vergemakkelijken;

Cookies voor statistische metingen en bezoekerscijfers: deze cookies maken het mogelijk de Gebruiker te herkennen en worden gebruikt om het aantal gebruikers van de Website over een bepaalde periode te tellen. Aangezien ze ook het surfgedrag aangeven, zijn ze een doeltreffend middel om de surfervaring van de Gebruiker te verbeteren door hem voorstellen en aanbiedingen te tonen die hem zouden kunnen interesseren. Ze stellen ZOLI99.COM ook in staat om mogelijke bugs op de Website op te sporen en te corrigeren.

Functionele cookies: deze cookies vergemakkelijken het gebruik van de Website door bepaalde ingevoerde keuzes te onthouden (bv. de gebruikersnaam of de gekozen taal);

Tracking cookies: ZOLI99.COM maakt gebruik van tracking cookies via Google Analytics om de interactie van Gebruikers met de inhoud van de Site te meten en anonieme statistieken te produceren. Die statistieken stellen ZOLI99.COM in staat de Website te perfectioneren. Google

legt de cookies uit op het volgende adres:

 

http://www.google.nl/intl/en_uk/policies/privacy/

c. Bewaartermijn van cookies

Cookies worden bewaard voor de tijd die nodig is om het beoogde doel te bereiken. De cookies die op de harde schijf van de Gebruiker kunnen worden opgeslagen, evenals hun bewaartermijn, zijn de volgende:

365 dagen

d. Cookiebeheer

Als de Gebruiker niet wil dat de Website cookies op zijn harde schijf plaatst, kan hij die gemakkelijk beheren of verwijderen door de instellingen van zijn browser te wijzigen. Het programmeren van de browser stelt de Gebruiker ook in staat om een bericht of kennisgeving te ontvangen zodra een Website cookies gebruikt en zo te beslissen om dat te aanvaarden of te weigeren.

8

Als de Gebruiker bepaalde cookies uitschakelt, aanvaardt hij dat de Website mogelijk niet optimaal werkt. Het kan dan immers dat bepaalde delen van de Website niet meer of slechts gedeeltelijk bruikbaar zijn.

Indien de Gebruiker bepaalde cookies op die manier wil beheren en/of verwijderen, kan hij dat doen via de volgende link(s):

Voor gebruikers met als browser:

Internet Explorer:

Microsoft Edge:

Chrome: https://support.google.com/accounts/answer/61416?hl=nl

Firefox: https://support.mozilla.org/nl/kb/cookies-informatie-websites-computer-opgeslagen#w_cookie-instellingen

Safari: https://support.apple.com/nl-nl/guide/safari/sfri11471/mac

Indien de Gebruiker weigert dat de cookies van Google Analytics worden gebruikt, wordt hij verzocht zijn browser dienovereenkomstig in te stellen op de volgende website: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

11. Beperking van de aansprakelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke

De website kan links bevatten naar andere websites die eigendom zijn van derden die geen verband houden met ZOLI99.COM. De inhoud van die websites en de naleving ervan in overeenstemming met de Wet en de Verordening vallen niet onder de verantwoordelijkheid van ZOLI99.COM.

De houder van het ouderlijk gezag moet uitdrukkelijk toestemming geven opdat de minderjarige jonger dan 16 jaar persoonlijke informatie of persoonsgegevens kan bekendmaken op de website.

ZOLI99.COM adviseert mensen met ouderlijk gezag over minderjarigen om een verantwoord en veilig internetgebruik te bevorderen. De Verwerkingsverantwoordelijke kan niet aansprakelijk worden gesteld voor het verzamelen en verwerken van persoonlijke informatie en persoonsgegevens van minderjarigen jonger dan 16 jaar van wie de toestemming niet effectief gedekt wordt door die van hun wettelijke ouders of voor onjuiste gegevens - met name betreffende de leeftijd - ingevoerd door minderjarigen. In geen geval zal de Verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerken als de Gebruiker aangeeft dat hij jonger is dan 16 jaar.

ZOLI99.COM is niet aansprakelijk voor verlies, corruptie of diefstal van persoonsgegevens, veroorzaakt door onder andere virussen of computeraanvallen.

 

12. Veiligheid

De Verwerkingsverantwoordelijke neemt de nodige organisatorische en technische maatregelen om een passend beveiligingsniveau voor de verwerking en inzameling van de gegevens te waarborgen. Die veiligheidsmaatregelen zijn afhankelijk van de uitvoeringskosten in functie van de aard, de context en de doeleinden van de verwerking van de persoonsgegevens.

De Verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de standaard coderingstechnologieën die in de IT-sector gangbaar zijn bij de overdracht of verzameling van gegevens op de Site.

 

9

13. Wijzigingen van het Privacybeleid

ZOLI99.COM behoudt zich het recht voor dit Privacybeleid te wijzigen om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen ter zake. De Gebruiker wordt dan ook verzocht het Privacybeleid regelmatig te raadplegen om kennis te nemen van wijzigingen en aanpassingen. Dergelijke wijzigingen worden meegedeeld op de Site of per e-mail verzonden met het oog op tegenwerpelijkheid.

 

14. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbanken

Dit Privacybeleid wordt uitsluitend beheerst door het Belgische recht. Elk geschil zal worden voorgelegd aan de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van ZOLI99.COM.

 

15. Contact

Voor vragen of klachten over dit Privacybeleid kan de Gebruiker contact opnemen met de Verwerkingsverantwoordelijke via het volgende adres: [email protected]

 

Product added to wishlist