I. WETTELIJKE INFORMATIE:

Overeenkomstig de bepalingen van artikel 6-III en artikel 19 van de Franse wet betreffende het vertrouwen in de digitale economie (Loi pour la confiance dans l’économie numérique) delen we het volgende mee:

Deze website www.zoli99.com is eigendom van: P.I Distribution bvba met een maatschappelijk kapitaal van € 70.000, btw-nr. BE 0501 866 419 met maatschappelijke zetel te 6 rue de la terre à brique 7522 Marquain, België.

Deze website, www.zoli99.com, wordt uitgegeven door P.I Distribution bvba met een maatschappelijk kapitaal van € 70.000, btw-nr. BE 0501 866 419 met maatschappelijke zetel te

6 rue de la terre à briques - 7522 Marquain, België

De host van de website www.zoli99.com is de Vennootschap

INFOMANIAK NETWORK SA

26 avenue de la Praille
1227 Carouge, Genève
ZWITSERLAND

Ongepaste of illegale inhoud kunt u ons melden via [email protected]

II. Toegangs- en gebruiksvoorwaarden van de Site www.zoli99.com

De toegang tot de Site en het gebruik van de inhoud ervan, inclusief foto's, zijn onderworpen aan de hierna beschreven gebruiksvoorwaarden.
Door de Site te bezoeken en erop te surfen, geeft de bezoeker zijn onvoorwaardelijke aanvaarding van de volgende bepalingen te kennen:

1) Intellectuele eigendom ZOLI99

a. Het merk ZOLI99 en zijn logo


De benaming ZOLI99 en het logo werden door de vennootschap P.I Distribution gedeponeerd als Belgische merken, gemeenschapsmerken onder nr. 1319132.
Het Belgische merk ZONS en zijn logo, zijn internationale extensies en de domeinnaam www.zonshome.com zijn en blijven exclusief eigendom van de vennootschap P.I Distribution.
Elk gebruik van de term ‘ZONS’ of van het logo om identieke of gelijksoortige producten als die van de Vennootschap P.I Distribution aan te duiden op welke drager dan ook, is strikt verboden en zou een vervalsing vormen van de merken van de Vennootschap P.I Distribution zoals bepaald en bestraft door de artikelen L.713-2 en volgende, L.716-1 en volgende en L.717-1 en volgende van het Franse Wetboek Intellectuele eigendom (Code de la propriété intellectuelle).

Artikel L.716-9 van het Franse Wetboek Intellectuele eigendom bepaalt met name dat (vrije vertaling):
‘Met vier jaar gevangenisstraf en een geldboete van € 400.000 wordt bestraft, iedere persoon die met het oog op het verkopen, leveren, te koop aanbieden of verhuren van goederen aangeboden onder een namaakmerk:
a) goederen die onder een namaakmerk worden aangeboden, invoert, uitvoert, opnieuw uitvoert of overlaadt;
b) goederen die onder een namaakmerk worden aangeboden, op industriële wijze produceert (...);’ Artikel L.716-10 van hetzelfde Wetboek bepaalt met name dat (vrije vertaling):
’Met drie jaar gevangenisstraf en een geldboete van € 300.000 wordt bestraft, iedere persoon die:
a) zonder wettige reden goederen onder een namaakmerk in zijn bezit heeft, invoert of uitvoert;

b) onder een namaakmerk aangeboden goederen te koop aanbiedt of verkoopt; (...)’ »

b. Presentatie, inhoud en afbeeldingen van de Site


De Site, zijn presentatie en inhoud, zowel de teksten als alle foto’s, zijn beschermd door de bepalingen van het Franse Wetboek Intellectuele eigendom, en met name op grond van het auteursrecht door de artikelen L.122-1 en volgende van het Franse Wetboek Intellectuele eigendom.

De Site, de presentatie, de inhoud en alle foto's en afbeeldingen zijn en blijven de exclusieve eigendom van de Vennootschap P.I Distribution, die als enige gemachtigd is om de intellectuele eigendomsrechten en persoonlijkheidsrechten, verbonden aan de Site, in het bijzonder de tekeningen en modellen, de auteursrechten en het recht op afbeelding, hetzij als oorspronkelijk recht of als gevolg van een overdracht of een exploitatievergunning, te gebruiken en te benutten.

In toepassing van het Franse Wetboek Intellectuele eigendom en, meer in het algemeen, van de internationale verdragen en overeenkomsten die bepalingen bevatten met betrekking tot de bescherming van auteursrechten, onthoudt de bezoeker zich ervan de presentatie, organisatie of inhoud van de Site, met inbegrip van alle foto’s, geheel of gedeeltelijk te reproduceren, te downloaden, te verkopen, te verdelen, uit te geven, te verspreiden, aan te passen, te wijzigen, te publiceren of te communiceren, in welke vorm dan ook en op welke drager ook.

Elke schending van de hierboven opgesomde rechten en verplichtingen zou een inbreuk vormen op de intellectuele eigendomsrechten van de Vennootschap P.I Distribution zoals bepaald en bestraft door de artikelen L.331-1 en volgende en de artikelen L.335-1 en volgende van het Franse Wetboek Intellectuele eigendom.

Artikel L.335-2 van het Franse Wetboek Intellectuele eigendom bepaalt met name het volgende (vrije vertaling):
‘Elke uitgave van geschriften, muziekcomposities, tekeningen, schilderijen of enige andere productie, geheel of gedeeltelijk gedrukt of gegraveerd, in strijd met de wetten en reglementen betreffende de eigendom van de auteurs, is namaak en elke namaak is een misdrijf.’
Namaak in België van in België of in het buitenland gepubliceerde werken wordt bestraft met drie jaar gevangenisstraf en een boete van € 300.000. (...) ’ Artikel L.335-3 van het Franse Wetboek Intellectuele eigendom bepaalt met name het volgende (vrije vertaling):
‘(...) Ook elke reproductie, weergave of verspreiding, op welke wijze ook, van een intellectueel werk in strijd met de auteursrechten zoals bepaald en gereglementeerd door de wet, is vervalsing.(...)’ »

c. Hyperlinks naar andere sites


Hyperlinks naar de Site mogen enkel worden aangemaakt met de schriftelijke en voorafgaande toestemming van de Vennootschap P.I Distribution. Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken. De Vennootschap P.I Distribution wijst echter elke aansprakelijkheid met betrekking tot de inhoud van de aan de Site gekoppelde sites af.

2) Persoonsgegevens

a. Verzameling en registratie van persoonsgegevens


In het kader van de raadpleging en het gebruik van de Site kan P.I Distribution over bezoekers (natuurlijke personen) informatie-elementen verzamelen en opslaan die persoonsgegevens vormen.
Overeenkomstig de bepalingen van de Franse Wet Informatica en vrijheden (Loi Informatique et Libertés) nr. 78-17 van 6 januari 1978 werd de toegelaten verwerking van de aldus verzamelde persoonsgegevens aangegeven bij de Commission Nationale de l'Informatique et des Libertés (CNIL) onder het registratienummer 1617921.
Elke persoon beschikt permanent over het recht op toegang, wijziging, verbetering en verwijdering van zijn persoonsgegevens overeenkomstig de artikelen 39 en 40 van de Franse Wet Informatica en Vrijheden nr. 78-17 van 6 januari 1978. Om dit recht uit te oefenen, stuurt u een e-mail naar: [email protected] of een brief naar het postadres P.I Distribution – 6 rue de la terre à briques – 7522 Marquain, België

b. Cookies


In het kader van de raadpleging van de Website kunnen surfcookies in de computer van de bezoekers worden geplaatst en informatie over het surfen van de computer van de bezoeker op de Website worden opgeslagen, zoals de geraadpleegde pagina's, de datum en het tijdstip van de raadpleging enz. De bezoeker kan zich tegen het opslaan van cookies verzetten door de configuratie van zijn internetbrowser dienovereenkomstig aan te passen.

Hoewel de meeste browsers standaard zodanig zijn ingesteld dat ze de installatie van cookies aanvaarden, kan de bezoeker het gebruik van cookies uitschakelen door de passende instellingen van zijn browser te selecteren. Het weigeren van cookies kan echter de toegang tot bepaalde functies, pagina's en/of ruimtes van de Site verhinderen, wat de bezoeker uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden.

c. Google Analytics


P.I Distribution behoudt zich het recht voor om het gebruik van de Site door de bezoeker te controleren door gebruik te maken van de website analysedienst Google Analytics, geleverd door Google Inc. Het Google Analytics-systeem maakt gebruik van cookies (zie paragraaf hierboven).

De door de cookies gegenereerde gegevens over het gebruik van de Website door de gebruiker (met inbegrip van het IP-adres) worden door Google Inc. verzonden en opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Deze gegevens worden gebruikt om het gebruik van de Site te evalueren, rapporten over de activiteit van de Site samen te stellen voor de Vennootschap P.I Distribution en andere diensten te leveren met betrekking tot de activiteit van de Site en het gebruik van het internet.

Google Inc. kan deze gegevens aan derden verstrekken als dat wettelijk verplicht is of als die derden die gegevens namens haar verwerken, met inbegrip van de uitgever van deze website. Google Inc. zal het IP-adres van de bezoeker niet koppelen aan andere gegevens die in haar bezit kunnen komen. De bezoeker kan het gebruik van cookies uitschakelen door de passende instellingen van zijn browser te selecteren. Het uitschakelen van die cookies kan evenwel het gebruik van bepaalde functies, pagina's en/of ruimtes van de Website verhinderen, wat de bezoeker uitdrukkelijk verklaart te aanvaarden. Door gebruik te maken van de Site stemt de bezoeker uitdrukkelijk in met de verwerking van zijn persoonsgegevens door Google Inc. onder de voorwaarden en voor de doeleinden die hierboven worden beschreven.

3) Aansprakelijkheid van de Vennootschap P.i Distribution


Onder de wettelijk toegestane voorwaarden is de Vennootschap P. Distribution niet aansprakelijk voor onnauwkeurigheden, onjuistheden, weglatingen of schade ten gevolge van indringing door een derde die heeft geleid tot een wijziging van de informatie die op de Website ter beschikking wordt gesteld, in geval van schade veroorzaakt door de toegang van een niet-geautoriseerde derde tot de Website of die de toegang tot de Website onmogelijk maakt.

4) Toegang tot de Site


De toegang tot de hele Site of een deel van de Site kan worden opgeschort of verwijderd op eenvoudige beslissing van de Vennootschap P.I Distribution in geval van overmacht, informatica- of technische problemen, moeilijkheden in verband met de structuur van de telecommunicatienetwerken, blokkering van de telecommunicatienetwerken, staking, een nationale of lokale noodtoestand of slecht weer, zonder dat deze lijst exhaustief is.

Ook kan de toegang tot de Site op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving worden onderbroken om onderhoudsredenen.
De Site kan op elk moment, zonder voorafgaande kennisgeving van welke aard en zonder dat de bezoeker enig nadeel kan inroepen, wijzigingen of evoluties ondergaan, ook op niveau van de functies.

5) Toepasselijk recht


Deze voorwaarden worden beheerst door het Belgische recht. De Belgische rechtbanken zijn als enige bevoegd voor elk geschil dat rechtstreeks of onrechtstreeks verband houdt met de toegang tot deze Site of het gebruik ervan.

 

Product added to wishlist