ALGEMENE GEBRUIKS- EN VERKOOPVOORWAARDEN

Bijgewerkt op 18/11/2021

 

De website

www.zoli99.com

 

(hierna het ‘Platform’)

 

is een initiatief van:

 

Pi Distribution bvba

6 Rue de la terre à briques

7522 Marquain

België

Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE0501866419

E-mail: [email protected]

 

(hierna ‘Pi Distribution bvba’ of de ‘Verkoper’)

 

 

 

I. ALGEMENE GEBRUIKSVOORWAARDEN

 

1. Toepassingsgebied

 

 

Deze algemene gebruiksvoorwaarden (hierna de ‘AGV’) zijn van toepassing op elk bezoek aan of gebruik van het Platform en zijn informatie door een internetgebruiker (hierna ‘Gebruiker’).

Door het Platform te bezoeken of te gebruiken, erkent de Gebruiker kennis te hebben genomen van deze AGV en aanvaardt hij uitdrukkelijk de rechten en verplichtingen die erin worden vermeld.

In uitzonderlijke gevallen kan middels schriftelijk akkoord van de bepalingen van de AGV worden afgeweken. Deze afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de bepalingen waarop ze betrekking hebben en hebben geen invloed op de toepassing van de andere bepalingen van de AGV.

We behouden ons het recht voor onze AGV te allen tijde zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen, maar verbinden ons ertoe de bepalingen toe te passen die van kracht waren op het moment dat u ons Platform gebruikte.

 

 

2. Platform

 

 

a. Toegang en navigatie

 

We nemen alle redelijke en noodzakelijke maatregelen om de goede werking, veiligheid en toegankelijkheid van ons Platform te waarborgen. We kunnen echter geen absolute garantie bieden dat het Platform te allen tijde operationeel is en onze acties zijn dus als een inspanningsverplichting te beschouwen.

Gebruik van het Platform is altijd op eigen risico van de Gebruiker. Zo zijn we niet aansprakelijk voor schade als gevolg van mogelijke storingen, onderbrekingen, defecten of schadelijke elementen op het platform.

We behouden ons het recht voor de toegang tot het Platform op eender welk ogenblik te beperken of de werking ervan te onderbreken zonder voorafgaande kennisgeving.

 

 

b. Inhoud

 

Pi Distribution bvba bepaalt voor een groot deel de inhoud van het Platform en besteedt veel zorg aan de informatie op het Platform. We nemen alle mogelijke maatregelen om ons Platform zo volledig, nauwkeurig en up-to-date mogelijk te houden, zelfs wanneer de informatie op het Platform door derden wordt verstrekt. We behouden ons het recht voor het Platform en de inhoud ervan te allen tijde te wijzigen, aan te vullen of te verwijderen, zonder hiervoor aansprakelijk te worden gesteld.

Pi Distribution bvba kan geen absolute garantie bieden met betrekking tot de kwaliteit van de informatie op het Platform. Het is dus mogelijk dat die informatie niet altijd volledig, juist, voldoende nauwkeurig of up-to-date is. Pi Distribution bvba kan dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die de Gebruiker zou lijden als gevolg van de informatie op het Platform.

Indien bepaalde inhoud van het Platform in strijd is met de wet, de rechten van derden of de moraal, verzoeken we u ons zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte te brengen zodat we passende maatregelen kunnen nemen.

Downloaden van het Platform gebeurt altijd op risico van de Gebruiker. Pi Distribution bvba kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventuele rechtstreekse of onrechtstreekse schade, voortvloeiend uit deze downloads, zoals verlies van gegevens of beschadiging van het informaticasysteem van de Gebruiker, die volledig en uitsluitend onder de verantwoordelijkheid van de Gebruiker vallen.

 

c. Diensten voorbehouden aan geregistreerde Gebruikers

1) Registratie

Voor bepaalde diensten is de toegang onderhevig aan de registratie van de Gebruiker.

Registratie en toegang tot de diensten van het Platform zijn uitsluitend voorbehouden aan rechtsbekwame natuurlijke personen die het registratieformulier op het Platform en deze AGV online hebben ingevuld en gevalideerd.

Bij zijn registratie verbindt de Gebruiker zich ertoe juiste, oprechte en actuele informatie te verstrekken over zijn persoon en zijn burgerlijke staat. De Gebruiker moet bovendien regelmatig de hem betreffende gegevens controleren om de juistheid ervan te bewaren.

Zo moet de Gebruiker verplicht een geldig e-mailadres verstrekken waarop het Platform hem een bevestiging van zijn registratie voor zijn diensten stuurt. Een e-mailadres mag slechts eenmaal worden gebruikt voor registratie voor de diensten.

 

Elke communicatie door het Platform en zijn partners wordt bijgevolg geacht te zijn ontvangen en gelezen door de Gebruiker. Deze laatste verbindt zich er dan ook toe de op dit e-mailadres ontvangen berichten regelmatig te raadplegen en desgevallend binnen een redelijke termijn te antwoorden.

 

Per natuurlijke persoon wordt slechts één registratie toegestaan.

 

De Gebruiker krijgt een gebruikersnaam toegewezen, waarmee hij, in combinatie met zijn wachtwoord, toegang krijgt tot een aan hem voorbehouden ruimte (hierna ‘Persoonlijke ruimte’).

 

De Gebruiker kan zijn gebruikersnaam en wachtwoord online wijzigen in zijn persoonlijke ruimte. Het wachtwoord is persoonlijk en vertrouwelijk en de Gebruiker verbindt zich er aldus toe het niet aan derden mee te delen.

 

Pi Distribution bvba behoudt zich in ieder geval de mogelijkheid voor om een aanvraag tot registratie voor de diensten van het Platform te weigeren indien de Gebruiker de AGV niet naleeft.

 

2) Uitschrijving

 

De regelmatig ingeschreven Gebruiker kan op elk moment zijn uitschrijving vragen via een daartoe bestemd formulier in zijn Persoonlijke Ruimte. Elke uitschrijving van het Platform zal zo spoedig mogelijk plaatsvinden nadat de Gebruiker het betreffende formulier heeft ingevuld.

 

3. Links naar andere websites

 

Het Platform kan links of hyperlinks bevatten die verwijzen naar externe websites. Dergelijke links betekenen niet automatisch dat er een relatie bestaat tussen Pi Distribution bvba en de externe website of dat er zelfs een impliciet akkoord bestaat met de inhoud van deze externe websites.

 

Pi Distribution bvba oefent geen controle uit op externe websites. We zijn dus niet verantwoordelijk voor de veilige en correcte werking van hyperlinks en hun eindbestemming. Zodra de gebruiker op de hyperlink klikt, verlaat hij het Platform. We kunnen dan ook niet aansprakelijk worden gesteld voor latere schade.

 

4. Intellectuele eigendom

 

De structuur van het Platform, evenals de teksten, grafieken, afbeeldingen, foto's, geluiden, video's, databases, informaticatoepassingen enz. die deel uitmaken van of toegankelijk zijn via het Platform, zijn eigendom van de uitgever en worden als dusdanig beschermd door de geldende wetten op grond van intellectuele eigendom.

 

Elke weergave, reproductie, aanpassing of gedeeltelijke of volledige exploitatie van de inhoud, handelsmerken en diensten die door het Platform worden aangeboden, op welke manier dan ook, zonder voorafgaande, uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming van de uitgever, is strikt verboden, met uitzondering van de elementen die uitdrukkelijk als vrij van rechten op het Platform worden aangeduid.

 

De Gebruiker van het Platform krijgt een beperkt recht op toegang, gebruik en weergave van het Platform en de inhoud ervan. Dit recht wordt verleend op niet-exclusieve, niet-overdraagbare basis en mag enkel gebruikt worden voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Behoudens voorafgaande, schriftelijke toestemming is het de Gebruikers niet toegestaan om de beschermde elementen geheel of gedeeltelijk te wijzigen, reproduceren, vertalen, verdelen, verkopen of aan het publiek mee te delen.

 

Het is de Gebruiker verboden gegevens op het Platform in te voeren die de inhoud of het uitzicht ervan zouden wijzigen of kunnen wijzigen.

 

5. Bescherming van persoonsgegevens

 

De persoonsgegevens die de Gebruiker tijdens zijn bezoek aan of het gebruik van het Platform verstrekt, worden door Pi Distribution bvba uitsluitend voor interne doeleinden verzameld en verwerkt. Pi Distribution bvba verzekert haar gebruikers dat ze het grootste belang hecht aan de bescherming van hun privacy en persoonlijke gegevens en dat ze zich er steeds toe verbindt daarover op een duidelijke en transparante manier te communiceren.

 

Pi Distribution bvba verbindt zich ertoe de toepasselijke wetgeving ter zake na te leven, met name de Wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van persoonsgegevens, alsook de Europese Verordening van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens.

 

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verwerkt in overeenstemming met het Privacyhandvest dat op het Platform beschikbaar is.

 

6. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Deze AGV worden beheerst door het Belgisch recht.

 

In geval van geschil en bij gebrek aan minnelijke schikking zal het geschil voor de rechtbanken waar Pi Distribution bvba haar maatschappelijke zetel heeft, worden gebracht.

 

7. Algemene bepalingen

 

Pi Distribution bvba behoudt zich de mogelijkheid voor om het Platform en de bijbehorende diensten te allen tijde te wijzigen, uit te breiden, te verwijderen, te beperken of te onderbreken, zonder voorafgaande kennisgeving en zonder zich aansprakelijk te stellen.

 

In geval van schending van de AGV door de Gebruiker behoudt Pi Distribution bvba zich het recht voor aangepaste sanctie- en herstelmaatregelen te treffen. Pi Distribution bvba behoudt zich met name het recht voor de Gebruiker tijdelijk of definitief elke toegang tot het Platform of onze diensten te weigeren. Die maatregelen kunnen zonder opgave van reden en zonder voorafgaande kennisgeving worden genomen. Ze kunnen niet worden ingeroepen om Pi Distribution bvba aansprakelijk te stellen of aanleiding geven tot enige vorm van schadevergoeding.

 

De onwettigheid of gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van onze AGV zal geen effect hebben op de geldigheid en de toepassing van de overige bepalingen. In dat geval hebben we het recht om de bepaling te vervangen door een andere geldige en soortgelijke bepaling.

 

II. ALGEMENE VERKOOPVOORWAARDEN

 

1. Toepassingsgebied

 

Deze algemene verkoopvoorwaarden (hierna de ‘AVV’) bepalen de wederzijdse rechten en verplichtingen in geval van aankoop van producten of diensten op het Platform door een Gebruiker (hierna ‘Klant’).

 

De AVV geven alle verplichtingen van de partijen weer. De Klant wordt geacht die zonder voorbehoud te aanvaarden, zo niet wordt zijn bestelling niet gevalideerd.

 

In uitzonderlijke gevallen kan van de bepalingen van de AVV worden afgeweken, mits die afwijkingen schriftelijk zijn overeengekomen. Die afwijkingen kunnen bestaan uit de wijziging, toevoeging of schrapping van de bepalingen waarop ze betrekking hebben en hebben geen gevolgen voor de toepassing van de andere bepalingen van de AVV.

 

Pi Distribution bvba behoudt zich het recht voor de AVV van tijd tot tijd te wijzigen. De wijzigingen zijn van toepassing zodra ze online worden geplaatst en gelden voor elke aankoop na die datum.

 

2. Webshop

 

Via het Platform verstrekt de Verkoper de Klant een webshop met de aangeboden producten of diensten, zonder dat de foto's een contractuele waarde hebben.

 

De producten of diensten worden zo nauwkeurig mogelijk beschreven en gepresenteerd. In geval van fouten of weglatingen in de presentatie kan de Verkoper hiervoor echter niet aansprakelijk worden gesteld.

 

Producten en diensten worden aangeboden voor zover beschikbaar.

 

In de webshop worden de prijzen en belastingen vermeld.

 

3. Prijs

 

De Verkoper behoudt zich het recht voor zijn prijzen te allen tijde te wijzigen door ze online te publiceren.

 

Alleen de vermelde tarieven en de belastingen die van kracht zijn op het moment van de bestelling zijn van toepassing, onder voorbehoud van beschikbaarheid op die datum.

 

De prijzen worden vermeld in euro en houden geen rekening met eventuele leveringskosten, welke als supplement worden opgegeven en gefactureerd vóór de validering van de bestelling door de Klant.

 

Het totale bedrag van de bestelling (inclusief alle belastingen) en, in voorkomend geval, de leveringskosten worden vermeld vóór de definitieve validering van de bestelbon.

 

4. Online bestellen

 

De Klant heeft de mogelijkheid om een bestelbon online in te vullen via een elektronisch formulier. Door het elektronische formulier in te vullen, aanvaardt de Klant de prijs en de beschrijving van de producten of diensten.

 

Om zijn bestelling te kunnen laten valideren, moet de Klant deze AVV aanvaarden door op de aangeduide plaats te klikken.

 

De Klant moet een e-mailadres, zijn facturatiegegevens en, in voorkomend geval, een geldig leveringsadres verstrekken. Alle communicatie met de Verkoper kan via dit e-mailadres gebeuren.

 

Bovendien moet de Klant de leveringswijze kiezen en de betalingswijze valideren.

 

De Verkoper behoudt zich het recht voor de bestelling van de Klant te blokkeren in geval van wanbetaling, verkeerd adres of enig ander probleem met de rekening van de Klant en dit tot het probleem is opgelost.

 

5. Bevestiging en betaling van de bestelling

 

De Verkoper blijft eigenaar van de bestelde artikelen tot de ontvangst van de volledige betaling van de bestelling.

 

a. Betaling

De Klant voert de betaling uit op het ogenblik van de definitieve validering van de bestelling met gebruik van de gekozen betaalwijze. Deze validering geldt als handtekening.

 

De Klant wordt automatisch gedebiteerd bij de validering van de bestelling.

 

De Klant garandeert de Verkoper dat hij over de nodige machtigingen beschikt om deze betalingswijze te gebruiken en erkent dat de daartoe verstrekte informatie geldt als bewijs van zijn instemming met de verkoop en van de opeisbaarheid van de verschuldigde bedragen in het kader van de bestelling.

 

De Verkoper heeft een procedure ingevoerd voor de controle van de bestellingen en de betaalmiddelen om zich redelijkerwijze te dekken tegen elk frauduleus gebruik van een betaalmethode. Als onderdeel van die procedure wordt de Klant gevraagd identificatiegegevens te verstrekken.

In geval van weigering van toestemming tot betaling met een bankkaart door de geaccrediteerde instellingen of in geval van niet-betaling behoudt de Verkoper zich het recht voor de bestelling en de levering ervan op te schorten of te annuleren.

 

De Verkoper behoudt zich eveneens het recht voor een bestelling te weigeren die uitgaat van een Klant die een vorige bestelling niet geheel of gedeeltelijk heeft betaald of waarmee een betalingsgeschil aan de gang is.

 

b. Bevestiging

Na ontvangst van de validering van de aankoop en de betaling bezorgt de Verkoper de Klant een bevestiging en een factuur, tenzij de factuur samen met de bestelling wordt geleverd.

 

De Klant kan vragen om de factuur naar een ander adres dan het leveringsadres te sturen door vóór de levering een verzoek te richten aan de klantendienst (zie contactgegevens hieronder).

 

In geval een bepaalde dienst of product onbeschikbaar is, brengt de Verkoper de Klant zo snel mogelijk per e-mail op de hoogte om de dienst of het product te vervangen of de bestelling van het betreffende product te annuleren en eventueel de betrokken prijs terug te betalen. De rest van de bestelling blijft vast en definitief.

 

6. Bewijs

 

De communicatie, bestellingen en betalingen tussen de Klant en de Verkoper kunnen worden bewezen aan de hand van de geïnformatiseerde registers die in redelijke veiligheidsomstandigheden worden bewaard in de informaticasystemen van de Verkoper. De bestelbonnen en facturen worden gearchiveerd op een betrouwbare en duurzame drager, die onder andere als bewijsmiddel wordt beschouwd.

7. Levering

 

De levering gebeurt pas na bevestiging van de betaling door de bankinstelling van de Verkoper.

 

De producten worden geleverd op het adres dat de Klant heeft opgegeven op het online formulier, dat als bestelbon geldt. Bijkomende kosten ten gevolge van de opgave van onvolledige of onjuiste informatie door de Klant zullen aan hem worden aangerekend. Om redenen van beschikbaarheid kan het gebeuren dat een bestelling wordt gespreid over verschillende opeenvolgende leveringen aan de Klant.

 

De levering gebeurt volgens de door de Klant gekozen wijze binnen de volgende termijnen:

Standaardlevering: 2-4 werkdagen voor producten met de vermelding ‘op voorraad’.

 

De leveringstermijnen zijn indicatief. In geval van laattijdige levering kan van de Verkoper of de vervoerder geen vergoeding worden geëist. Indien de leveringstermijn meer dan dertig dagen vanaf de bestelling bedraagt, kan de verkoopovereenkomst echter worden opgezegd en de Klant worden terugbetaald.

 

a. Controle van de bestelling

Bij ontvangst van de producten controleert de Klant of de bestemmeling de goede staat van het geleverde product of de conformiteit van de geleverde dienst.

 

Indien een of meer van de bestelde producten ontbreken of beschadigd zijn, moet de Klant of de bestemmeling op het ogenblik van de levering het nodige voorbehoud maken aan de vervoerder en dit onmiddellijk meedelen aan de Verkoper.

 

De controle wordt beschouwd als uitgevoerd wanneer de Klant of een door hem gemachtigde persoon de bestelling in ontvangst heeft genomen zonder voorbehoud te maken.

 

Elk voorbehoud dat niet wordt gemaakt volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

 

b. Leveringsfout

In geval van leveringsfout of niet-conformiteit van de producten met de vermeldingen op de bestelbon, brengt de Klant de Verkoper hiervan op de hoogte op de dag van de levering.

Elke klacht die niet binnen de gestelde termijn wordt ingediend, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

 

c. Retours en omruiling

Het om te ruilen of terug te betalen product moet in zijn geheel en in zijn originele verpakking worden teruggestuurd naar de Verkoper, volgens de volgende modaliteiten:

De Klant heeft een herroepingsrecht van veertien (14) kalenderdagen vanaf de dag van ontvangst van de Producten.

Om zijn herroepingsrecht uit te oefenen en een terugzending te organiseren, moet de Klant naar zijn klantenaccount gaan en de details van zijn bestelling openen. Hij moet de optie ‘Een product retourneren’, die zich naast het betreffende product bevindt, kiezen en de reden van zijn keuze aangeven.

De aanvraag wordt onmiddellijk doorgestuurd naar de Klantendienst, die contact zal opnemen met de Klant om de retour van het product te organiseren volgens de oorspronkelijke verzendingswijze.

De uitoefening van het herroepingsrecht door de Klant brengt voor hem de verplichting mee om de Producten waarvan de bestelling werd geannuleerd binnen veertien (14) dagen na de uitoefening van het herroepingsrecht in perfecte staat en in hun originele verpakking terug te sturen.

De Klant wordt zo snel mogelijk en uiterlijk binnen veertien (14) dagen na de datum waarop hij zijn herroepingsrecht heeft uitgeoefend, terugbetaald via de bij de bestelling gebruikte betaalwijze van het bedrag van het (de) geretourneerde artikel(s), voor zover ZOLI99 het (de) Product(en) in perfecte staat heeft ontvangen, in zijn (hun) originele verpakking en voorzien van alle toebehoren. De oorspronkelijke verzendkosten worden alleen terugbetaald als de Klant de volledige bestelling terugstuurt.

Producten die op maat zijn gemaakt of waarvoor een speciale bestelling is gedaan, kunnen niet worden teruggenomen, omgeruild of terugbetaald.

Retourzendingen zijn de kosten van de koper voor alle bestellingen die tijdens een actieperiode zijn geplaatst (BALCK WEEK, SOLDEN, BLACK FRIDAY)

 

Elke klacht en elke retour die niet wordt uitgevoerd volgens de hierboven gedefinieerde regels en binnen de gestelde termijnen kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

 

Alle te ruilen of terug te betalen producten moeten in hun geheel en in hun originele verpakking naar de Verkoper worden teruggestuurd.

 

8. Garanties

 

De Verkoper staat garant voor de conformiteit van de producten of diensten met de overeenkomst volgens de wet die van kracht was op het ogenblik van het sluiten ervan.

a. Conformiteitsgarantie

 

Indien de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van twee jaar vanaf de levering van het product om de wettelijke conformiteitsgarantie te implementeren.

Het gebrek aan conformiteit moet zo snel mogelijk en in ieder geval uiterlijk twee maanden na de vaststelling ervan aan de Verkoper worden gemeld.

 

De Verkoper verbindt zich ertoe het als defect erkende product door zijn diensten te laten herstellen of te vervangen, naargelang de keuze van de Klant. Indien de herstelling of vervanging onmogelijk is of onevenredige kosten met zich brengt, kan de Verkoper het Product terugbetalen.

Herstelde of omgeruilde producten worden door de garantie gedekt voor de resterende looptijd.

b. Commerciële garantie

 

De Verkoper biedt de Klant een commerciële garantie, die de volgende elementen dekt:

Fabricagefouten of conformiteitsgebreken van de producten

Deze commerciële garantie dekt het volgende grondgebied:

 

EUROPA met uitzondering van de eilanden

Deze garantie geldt niet voor:

 

A- Gebreken veroorzaakt door een abnormaal of foutief gebruik van het product of voortvloeiend uit een oorzaak die vreemd is aan de intrinsieke eigenschappen van het product.

 

B- Beschadiging van het product ten gevolge van normale slijtage gezien zijn aard, functie, samenstelling en prijs.

 

C- Producten die te intensief zijn gebruikt, met name voor andere dan privédoeleinden.

 

D- Alle gebreken van het product die het gevolg kunnen zijn van:

 

- Een slechte installatie, opslag, bewaring, montage of gebrekkig onderhoud;

 

- Verkeerd gebruik of gebruik dat niet overeenstemt met de technische specificaties of het gebruik (niet-naleving van de onderhoudsvoorschriften);

 

- Wijzigingen of herstellingen, uitgevoerd door de koper of een derde;

 

- Schade, veroorzaakt door externe voorwerpen (bv. een zwaar tv-toestel dat op een meubel wordt geplaatst dat niet voor dat gebruik is ontworpen), externe gebeurtenissen zoals ongevallen, schokken, brand, vandalisme, waterschade, natuurlijk of kunstmatig licht (in geval van verkleuring), natuurrampen of slecht weer.

Deze commerciële garantie sluit de toepassing van de wettelijke garanties niet uit.

9. Herroepingsrecht

Indien de Klant een consument is, beschikt hij over een termijn van 14 werkdagen na de levering van het goed of het sluiten van de dienstenovereenkomst om zijn wettelijk herroepingsrecht te laten gelden.

Na mededeling van zijn beslissing tot herroeping heeft de Klant 14 dagen om de goederen terug te sturen of terug te geven.

Herroeping die niet wordt uitgevoerd volgens de regels en termijnen, bepaald in dit artikel, kan niet in aanmerking worden genomen en ontslaat de Verkoper van elke aansprakelijkheid tegenover de Klant.

De Klant kan de terugbetaling van het geretourneerde product vragen, zonder boete, met uitzondering van de retourkosten, die te zijnen laste blijven.

De teruggave of de omruiling van het product kan alleen worden aanvaard voor de producten in hun geheel, onbeschadigd en in hun oorspronkelijke staat, met name in een volledige, onbeschadigde en verkoopbare verpakking.

De Verkoper moet de Klant alle betaalde bedragen, met inbegrip van de leveringskosten, terugbetalen binnen 14 dagen na ontvangst van de teruggestuurde goederen of van een bewijs van terugzending.

De terugbetaling gebeurt via dezelfde betaalwijze, gebruikt bij de bestelling.

Indien de bestelling geheel of gedeeltelijk betrekking heeft op digitale inhoud die niet op een materiële drager wordt geleverd, stemt de Klant er bij deze mee in om voor deze digitale inhoud zijn herroepingsrecht te verliezen om zo snel mogelijk geleverd te worden.

 

 

Modelformulier voor herroeping

 

Ter attentie van:

Pi Distribution bvba

6 Rue de la terre à briques
7522 Marquain
België

Ondernemingsnummer (KBO/BTW): BE0501866419

E-mail: [email protected]

 

Bij deze deel ik/delen wij (*) u mee dat ik/wij (*) mijn/onze (*) overeenkomst betreffende de verkoop van het volgende goed/de volgende dienst (*) herroep:

_____________________________

 

_____________________________

 

___________________________

 

Besteld op (*)/ontvangen op (*): ___________

 

 

Naam van de consument(en): ___________

 

 

Adres van de consument(en): ___________

 

Handtekening van de consument(en) (enkel bij kennisgeving van dit formulier op papier):

 

____________________

 

Datum: ___________

 

 

* Doorhalen wat niet van toepassing is


10. Gegevensbescherming

De Verkoper zal in zijn informaticasystemen en onder redelijke veiligheidsvoorwaarden een bewijs van de transactie met de bestelbon en de factuur bewaren.

De Verkoper verzekert aan zijn Klant de bescherming van zijn persoonsgegevens overeenkomstig het Privacyhandvest dat op het Platform beschikbaar is.

11. Overmacht

Indien de Verkoper geheel of gedeeltelijk verhinderd wordt de bestelling uit te voeren door een onvoorziene omstandigheid buiten zijn wil, dan is er sprake van overmacht.

In geval van overmacht is het de Verkoper toegestaan de uitvoering van de bestelling geheel of gedeeltelijk op te schorten gedurende de volledige duur van de overmacht. De Verkoper brengt de Klant daarvan onmiddellijk op de hoogte.

Indien de overmacht langer dan 90 dagen ononderbroken aanhoudt, heeft elke partij bij de overeenkomst het recht om de overeenkomst eenzijdig op te zeggen per aangetekend schrijven aan de andere partij. De prestaties die de Verkoper al heeft geleverd, zullen echter in verhouding aan de Klant worden gefactureerd.

12. Onafhankelijkheid van de clausules

 

De onwettigheid of de gehele of gedeeltelijke nietigheid van een bepaling van deze AVV zal geen effect hebben op de geldigheid en de toepassing van de overige bepalingen. De Verkoper behoudt zich het recht voor de onwettige of nietige bepaling te vervangen door een andere geldige en gelijksoortige bepaling.

 

13. Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank

 

Deze AVV worden beheerst door het Belgische recht.

 

In geval van geschil en bij gebrek aan minnelijke schikking zal het geschil voor de rechtbanken van het gerechtelijk arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Verkoper worden gebracht.